Bases dels Premis

Bases comunes als premis:

Catalunya Nord 2020, Joves Escriptors 2020, Francesc Català 2020, Pere Verdaguer 2020

 1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.
 2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars.
 3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa.
 4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament.
 5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables.
 6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants
 7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 24 d’abril 2020 a Perpinyà, durant la vetllada de la XXXI Nit de Sant Jordi.
 8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix:

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a Infants:

Òmnium Catalunya Nord
23 av del Lyceu
66000 Perpinyà.

Data límit: 31 de març de 2020

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans:

Delegació de Perpinyà de l’IEC
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Camí de la Passió Vella
66860 Perpinyà cedex

Data límit: 27 de març de 2020

 1. Edicions.

Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Catalunya Nord.

 1. Òmnium Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria.
 2. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

 

Bases del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterer

 1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2019. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:
 • Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)
 • Treballs de ràdio
 • Treballs de televisió
 • Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).
 1. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català)
 2. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.
 3. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
 4. El jurat estarà format per 3 persones. Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.
 5. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.
 6. Els treballs s’hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 4 d’abril de 2020 a 17h.
 7. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, el 24 d’abril de 2020.
 8. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2020. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.
 9. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.
 10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Bases del Premi Catalunya del Nord 2020 de l’Institut d’Estudis Catalans

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2020 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat : la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC https://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=5, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF. Un exemplar imprès en paper —‌acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans (Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex).

Els autors han de romandre en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixeran el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat amb el títol escrit a l’exterior i les dades personals a l’interior (nom i cognoms, adreces postal i electrònica i premi a què aspira l’obra). Si es presenta l’obra sota un pseudònim, aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2020.

 

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat

 

Share This